Overall - Player Influence

AbbasYauPetkovicGarciaDel PieroDespotovicCarleMcFlynnJanjetovicRyallEmertonThompsonChianeseBojic