Overall - Player Influence

ReznikDurisHubnikProchazkaBakosHorváthKolárKozácikHoravaCisovskyTeclPospisilPetrzelaRajtoral