7 December 2017
เวลาเปลี่ยนไป ตราสโมสรของหลายๆ ทีมก็มีการเปลี่ยนแปลง แต่ตราสโมสรที่เคยใช้ในอดีตเหล่านี้ยังคงสวยงามตราตรึงใจ จนเราอยากให้นำกลับมาใช้อีกสักครั้ง
Subscribe to Aldershot Town