SHARES
9 September 2015
กลุ่มประเทศในเอเชีย มีโอกาสที่จะเรียนรู้ศาสตร์ฟุตบอลระดับโลก จากการจัดประชุมเชิงสัมนาชาติฟุตบอลเอเชีย หรือ ASCON 2015 ที่สิงคโปร์ ช่วงเดือนธันวาคมนี้
Subscribe to ASCON