14 January 2018
“เมื่อคุณอายุมากขึ้น คุณย่อมต้องรู้ ว่าในฐานะโค้ช เราต้องรับผิดชอบอะไรมากขึ้น และเรียนรู้ที่จะรับประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิต”
Subscribe to Christian Ziege