2 May 2018
ในประเทศที่เทคโนโลยีอะไรยังไม่พร้อม บางครั้งก็เกิดเหตุที่ไม่ควรเกิดแบบนี้ขึ้นได้เนืองๆ
27 March 2018
บางครั้งการพยายามเซฟช่วยทีมก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าจะมาปล่อยไก่กันแบบนี้
Subscribe to Ethiopia