ฟุตบอลไทย

โอกาสมา! ส.บอลเปิดอบรมหลักสูตรโค้ชเบื้องต้นแก่บุคคลทั่วไป

สมาคมฯ จัดอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course จำนวน 2 คอร์ส สำหรับบุคคลทั่วไป

We are part of The Trust Project What is it?

ด้วยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course จำนวน 2 คอร์ส สำหรับบุคคลทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีรายละเอียดังนี้

คอร์สที่ 1 การอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ที่จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 4-9 กันยายน 2560 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2560

คอร์สที่ 2 การอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ที่จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 18 – 23 ตุลาคม 2560 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมอบรม

- หลักสูตร FA Thailand Introductory Course รับผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน/ คอร์ส

- ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอล หรือมีความรู้ในกีฬาฟุตบอล

- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

- สามารถอยู่ร่วมการอบรมได้ตลอดระยะการอบรม

- มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอบรมที่ดี

- มีความมุ่งมั่นท่จะเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอล

เอกสารสำหรับการสมัครเข้าร่วมอบรม

-ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม ระบุหลักสูตร วัน และสถานที่ ที่ต้องการเข้าร่วมการอบรม (ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

- สำเนาบัตรประชาชน (ไม่ต้องเซ็นกำกับ)

- รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว พื้นหลังขาว

- ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป CV (ประวัติการอบรม / การทำงาน / ประวัติการเล่นฟุตบอล)

- ในกรณีเป็นบุคคลจากสโมสร ให้ส่งหนังสือรับรองการทำงานจากสโมสรด้วย

ส่งหลักฐานการสมัครเข้ามาได้ที่ education@fathailand.org หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-011-7177 ต่อ 109 ฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในเวลาทำการ 09.00 น. - 17.00 น.

Topics