10 November 2017
กินตรา เซียอูเลีย พ่าย 0-6 ต่อยักษ์ใหญ่จากกาตาลัน และมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยาก ถึงสาเหตุของความย่อยยับนี้
Subscribe to Gintra-Universitetas