13 May 2017
“ไปคัดที่ไหนเขาก็ไม่เอา ผมเลยตัดสินใจเรียนๆไปก่อน เว้นไปประมาณเกือบสองปีเลย ผมถึงได้เล่นลีกอาชีพครั้งแรก”
Subscribe to Surayuth Phianchana