Overall - Player Influence

BeasleyBedoyaBeslerDavisBradleyBeckermanHowardDempseyZusiGonzálezJonesYedlinJohnson